ข้าม ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)

ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

ศึกษาและปฏิบัติ หลักการของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสายและไร้สาย เขียนและอ่านแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้งานของเครื่องมือทดสอบที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ในการรับ-ส่งสัญญาณ อุปกรณ์ติดตั้งสาย อุปกรณ์จับยึด ขั้วต่อสาย เต้าเสียบ การติดตั้งระบบและโปรแกรมจัดการระบบ ระบบป้องกัน การประมาณราคาและการทดสอบการทำงาน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ วงจรและการทำงานของเครื่องโทรศัพท์ ชุมสายโทรศัพท์แบบ Manual, Automatic, PABX, SPC, Cellular, ISDN หลักการทำงานและระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟน การติดตั้ง ปรับแต่ง บำรุงรักษาและประมาณราคา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบและหน้าที่ในส่วนต่างๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสูงของไมโครคอนโทรเลอร์ การควบคุมระบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ การต่อวงจรและการประยุกส์ใช้งาน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับย่านความถี่เสียง หลักการบันทึกเสียงบนแถบเทปและ CD วงจขยาย CLASSต่างๆ ไดอะแกรมของเครื่องขยายเสียง วงจรขยายแรงดันไฟฟ้าและวงจรขยายแรงดัน โทนคอนโทรล กเซอร์ ปรีแอมป์ อีควอไลเซอร์ วงจรเครื่องขยายเสียง โมโน สเตอริโออุปกรณ์ปรกอบเครื่องขยายเสียง ลำโพง ไมค์ สายสัญญาณ แมตชิ่ง ปลั๊กแจ็ค การต่อเครื่องขยายเสียงกับระบบเสียยงอื่นๆ การประกอบและทดสอบเครื่องขยายเสียง การใช้เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ลักษณะสัญญาณ และกระบวนการทำงาน การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรม การวัดและทดสอบวงจรใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด  อ่าน เขียน การใช้คำศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาและการใช้งานคอมพิวเตอร์จากกล่องข้อความ (Dialogue box) การแก้ปัญหา (Troubleshooting) การช่วยเหลือ (Help) การนำเสนอและสาธิตงาน การเขียนใบสมัคร การลงทะเบียนและกรอกข้อมูลออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทักษะทางภาษา และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศในระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย ใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูติลิตี้บนเครือข่าย

ศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม หลักสัปปุริสธรรม 7 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันครอบครัว และสถาบันทางครอบครัว และสถาบันทางสังคม...

ศึกษาเกี่ยวกับสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย หลัธรรมาภิบาลในองค์กร หลักธรรมเพื่อพัฒนางานพัฒนาคนและสังคม สันติวัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองดี ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต