ข้าม ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)

ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับย่านความถี่  คุณลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  คุณลักษณะสมบัติของ R, L, C  ในเครื่องส่งวิทยุ  วงจรกรองความถี่วิทยุแบบ RC, RL, LC, RLC  วงจรจูนแบบต่างๆ การหาค่า Impedance, dB, Attenuation Radio Band Width, Gain (Q) โดยใช้ Response Curve  วงจรเครื่องส่งวิทยุภาคต่างๆ วงจร Oscillator  แบบต่างๆ  วงจรขยายความถี่สูง  วงจรขยายกำลังความถี่สูง  วงจรทวีคูณความถี่วิทยุ  วงจรผสมคลื่นความถี่วิทยุแบบ  AM, FM  การวัดและทดสอบการทำงานของวงจรเครื่องส่งวิทยุและสายอากาศด้วยเครื่องมือวัด  Dip Meter, Wattmeter, SWR Meter, Impedance Meter, dB Meter, Field Strength Meter  กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ

ศึกษาและปฏิบัติ หลักการของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสายและไร้สาย เขียนและอ่านแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้งานของเครื่องมือทดสอบที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ในการรับ-ส่งสัญญาณ อุปกรณ์ติดตั้งสาย อุปกรณ์จับยึด ขั้วต่อสาย เต้าเสียบ การติดตั้งระบบและโปรแกรมจัดการระบบ ระบบป้องกัน การประมาณราคาและการทดสอบการทำงาน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ วงจรและการทำงานของเครื่องโทรศัพท์ ชุมสายโทรศัพท์แบบ Manual, Automatic, PABX, SPC, Cellular, ISDN หลักการทำงานและระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟน การติดตั้ง ปรับแต่ง บำรุงรักษาและประมาณราคา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบและหน้าที่ในส่วนต่างๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสูงของไมโครคอนโทรเลอร์ การควบคุมระบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ การต่อวงจรและการประยุกส์ใช้งาน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับย่านความถี่เสียง หลักการบันทึกเสียงบนแถบเทปและ CD วงจขยาย CLASSต่างๆ ไดอะแกรมของเครื่องขยายเสียง วงจรขยายแรงดันไฟฟ้าและวงจรขยายแรงดัน โทนคอนโทรล กเซอร์ ปรีแอมป์ อีควอไลเซอร์ วงจรเครื่องขยายเสียง โมโน สเตอริโออุปกรณ์ปรกอบเครื่องขยายเสียง ลำโพง ไมค์ สายสัญญาณ แมตชิ่ง ปลั๊กแจ็ค การต่อเครื่องขยายเสียงกับระบบเสียยงอื่นๆ การประกอบและทดสอบเครื่องขยายเสียง การใช้เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ลักษณะสัญญาณ และกระบวนการทำงาน การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรม การวัดและทดสอบวงจรใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์

แบบทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กร  และการบริหารงานในองค์กร  หลักกการปฏิบัติตนในงานอาชีพ  หลักการบริหารงานคุณภาพ  สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน

ศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม หลักสัปปุริสธรรม 7 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันครอบครัว และสถาบันทางครอบครัว และสถาบันทางสังคม...

ศึกษาเกี่ยวกับสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมเพื่อพัฒนาคน พัฒนางานและสังคม สันติวัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองดี  เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาการทุจริต ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ  ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม และวัฒนธรรมไทย และสังคมโลก