แบบทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กร  และการบริหารงานในองค์กร  หลักกการปฏิบัติตนในงานอาชีพ  หลักการบริหารงานคุณภาพ  สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน