โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
(3204-2003)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครู: นางสาวนิตยา สอนสุขคำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและการทำงานของ CPU, ALU, Register, Memory, Port, รหัสแทนข้อมูล ภาษา Assembly เบื้องต้น